Balticus Advocatus   STRONA GŁÓWNA   |   O NAS   |   SPECJALIZACJA   |   KONTAKT   |   LINKI   
 
   BIUROADWOKATÓW
   A.MARCINKEVIČIUS
   I PARTNERZY
W ramach swojej dziaĆ¹alnoĆŗci Ā”Balticus AdvocatusĀ” oferuje szeroki zakres usĆ¹ug prawniczych - doradztwo prawne na rzecz podmiotĆ³w gospodarczych oraz osĆ³b fizycznych, sporzĆ dzanie pism procesowych, opinii prawnej, reprezentowanie interesĆ³w klienta w stosunkach gospodarczych, przed organami wĆ¹adzy wykonawczej i samorzĆ dowej, w organizacjach spoĆ¹ecznych i pozarzĆ dowych, udzielanie zastƦpstwa procesowego przed sĆ dami i organami wĆ¹adzy ustawodawczej.
 
 >>    INFORMACJA
Tel./Faks: +370 52 62 1994
E-mail: info@advo.lt
 

SPECJALIZACJA

W ramach swojej działalności "Balticus Advocatus" oferuje szeroki zakres usług prawniczych - doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnej, reprezentowanie interesów klienta w stosunkach gospodarczych przed organami władzy wykonawczej i samorządowej, w organizacjach społecznych, udzielanie zastępstwa procesowego przed sądami w szczególności w zakresie:
 
::  Prawa administracyjnego
::  Odzyskania nieruchomości
::  Alternatywnego rozwiązania sporów
::  Prawa uchodźców
::  Regulacji antymonopolu i handlu
::  Odpowiedzialności za jakość produktu
::  Prawa spadkowego
::  Reprezentacji w postępowaniu administracyjnym
::  Reprezentacji w postępowaniu cywilnym
::  Prawa autorskiego i pokrewnych praw
::  Prawa papierów wartościowych
::  Prawa własności przemysłowej
::  Znaków towarowych
::  Wypadków komunikacyjnych
::  Prawa zobowiązań
::  Prawa prywatności
::  Prawa cywilnego
::  Wznowienia postępowania
::  Prawa rzeczowego
::  Odpowiedzialności zawodowej
::  Prawa pracy
::  Powództwa regresowe
::  Prawa pracy i zobowiązań społecznych
::  Reklamy
::  Prawa ubezpieczeniowego
::  Prawa rodzinnego
::  Zastawu i hipoteki
::  Stosunków wierzyciela i dłużnika
::  Emigracji i naturalizacji
 
::  Egzekucji wierzytelności
::  Prawa spółek (zakładanie, likwidacja, łączenie się, przejęcie, restrukturyzacja)
::  Prawa budowlanego
::  Prawa studiów
::  Prawa umów handlowych
::  Prawa nowych technologii
::  Prawa własności intelektualnej
::  Audytu prawnego i umów handlowych
::  Wypłat pracownikom
::  Postępowania nakazowego i upominawczego
::  Opieki
::  Tajemnic handlowych
::  Prawa urzędników państwowych
::  Komputerów i sprzętu komputerowego
::  Prawa gospodarczego-handlowego
::  Prawa konkurencji
::  Prawa zamówień publicznych
::  Prawa mediów
::  Prawa własności nieruchomości
::  Prawa człowieka
::  Prawa związków zawodowych i regulacji prawnej ich działalności
::  Prawa organizacji społecznych i pozarządowych oraz regulacji prawnej ich działalności
::  Prawa partii politycznych i regulacji prawnej ich działalności
 
info@advo.lt   © 2005   Balticus Advocatus.   Prawo autorskie  Ograniczenie odpowiedzialności