Balticus Advocatus   PRADÞIA   |   APIE MUS   |   SPECIALIZACIJOS   |   PUBLIKACIJOS   |   KONTAKTAI   |   NUORODOS   
 
   ADVOKATO
   ARÛNO MARCINKEVIÈIAUS
   IR PARTNERIØ KONTORA
 
 >>    PASITEIRAVIMUI
Tel./Faks.: +370 52 62 1994
El.paðtas: info@advo.lt
 

PUBLIKACIJOS

  2013-08-21 12:15:27
Kai Lietuva priëmë ástatymà, numatantá baudþiamàjà atsakomybæ uþ nusikaltimus þmoniðkumui (karo nusikaltimus), - tikriausiai neatsirado në vieno lietuvio, kuris bûtø tokiam sprendimui prieðgyniavæs.

Tiesa, Lietuva ðiuo metu gyvena uþtektinai ramiai. Pastaruosius du deðimtmeèius jà aplenkë kruvini þiaurumai, nukamavæ buvusià Jugoslavijà, Èeèënijà, nuo Azerbaidþano atplëðtà Kalnø Karabachà, Sirijà, Tunisà ar Egiptà. Lietuviams per pastaruosius du deðimtmeèius pavyko iðvengti ir þudyniø, kurios sukrëtë turtingàjà, stabiliàjà Norvegijà. Lietuva nepatyrë ir teroro aktø, nugriaudëjusiø Amerikoje, Ispanijoje, Didþiojoje Britanijoje, siaubo. Galø gale mes priklausome galingam kariniam, politiniam aljansui - NATO. Nelaimës atveju tikrai neliktume visiðkai vieni. ...       (Skaityta - 176404 / Komentarai - 0)

 
  2013-08-16 16:29:14
"Jei þudyniø Medininkø poste byloje Lietuvos politikai, valdininkai ir Temidës "tarnautojai" ramia sàþine kalina be menkiausiø árodymø buvusá eiliná omonininkà ið Rygos, tai bus tikrai smalsu pamatyti, ar ryðis tie patys politikuotojai iðdrásti pagal tà patá Baudþiamojo Kodekso straipsná dabar pasodinti uþ grotø realiai tebeveikiantá átakingà politikà?" - sako advokatas A.Marcinkevièius. ...       (Skaityta - 15121 / Komentarai - 0)
 
  2013-08-16 16:27:00
Generalinë prokuratûra paskelbë, kad buvæ Vilniaus OMON vadovai Boleslovas Makutinovièius ir Razvodovas uþ akiø bus teisiami dël Vilniaus OMO veiksmø, tame tarpe ir dël þudyniø Medininkuose, nors vienintelio nuteistojo dël ðiø þudyniø Konstantino Michailovo byloje ðie du asmenys nëra átraukti kaltinamaisiais ir kaltinimas dël ðiø þudyniø jiems nepateiktas. Dar daugiau – bûtent Boleslovo Makutinovièiaus, ávardijamo kaip „slaptas liudininkas“ parodymais K.Michailovo byloje ir remiasi kaltinimas ir nuosprendis. ...       (Skaityta - 4717 / Komentarai - 0)
 
  2013-08-16 16:10:56
Precedentø neturinèios lietuviðkosios Temidës grimasos pasibaisëtinai iðkreipë þmogaus laisviø ir teisiø, jø apsaugos garantijø ir teisingumo sàvokas. Proceso ypatumai „Medininkø“ byloje vaizdingai iðryðkino epideminá politiniø ir þinybiniø interesø átakø baudþiamajame procese mastà, bei teisinës sistemos institucijø nesavarankiðkumà. Atsiskleidë tikrasis prokuratûros ir teismø poþiûris á gynybos baudþiamajame procese institutà, advokatus ir jø funkcijø reikðmæ lietuviðkajam teisingumui. Daugiau nei du deðimtmeèius uþsispyrusiai toleruotos ydos suformavo iðkreiptà ir nieko bendro su pagarba Þmogaus laisviø ir teisiø apsaugos garantijomis Europos sàjungoje neturinèià praktika, kelianèià grësmæ paèios valstybës autoritetui ir likimui. Visa tai, negatyviai sàlygoja bendràjà nacionalinio teisingumo, visuomenës bei valstybës saugumo, ir demokratijos padëtá Lietuvoje. ...       (Skaityta - 4565 / Komentarai - 0)
 
  2013-08-16 16:06:41
„Vilniaus apygardos prokuratûros prokurorai baigë raðyti kaltinamàjá aktà buvusiø Specialiosios paskirties milicijos bûrio (Otdel miliciji cpecialnogo naznaèenija – OMON) nariø byloje, kurie kaltinami prieð daugiau nei 20 metø vykdæ Lietuvoje karo nusikaltimus bei nusikaltimus þmogiðkumui. Kaltinamieji, Rusijos Federacijos pilieèiai Boleslav Makutinoviè ir Vladimir Razvodov, ðiame procese tiesiogiai nedalyvauja, nes Rusijos Federacijos teisësaugos institucijos atsisakë iðduoti ðiuos asmenis Lietuvos Respublikai. Todël ðie kaltinamieji bus teisiami uþ akiø, kas yra leidþiama, kai byla yra dël karo nusikaltimø ir nusikaltimø þmogiðkumui. ...       (Skaityta - 4112 / Komentarai - 0)
 
  2013-08-16 16:04:04
Prieð metus budëjusi Klonio gatvëje Garliavoje, „iðvaikðèiojusi kryþiaus kelius“ dël Eglës Kusaitës, ðiuo metu disidentë sesë Nijolë Sadûnaitë atkreipë dëmesá ir á Vilniaus apygardos teisme iki gyvos galvos nuteistà Konstantinà Michailovà. N.Sadûnaitei visai nesvarbu, ar þmogus bûtø faðistas, ar komunistas, ar kagëbistas – jeigu já nekaltai muða, disidentë tylëti ir nematyti tiesiog negali. Dar daugiau – sesë sako, kad galëtø uþ K.Michailovà ir á kalëjimà atsisësti.... ...       (Skaityta - 4136 / Komentarai - 0)
 
  2013-08-16 16:00:53
2001-02-15 GP ONKT prokuroras R.Stankevièius, dalyvaujant sk. pav. prokurorui A.Stepuèinskui ir Lietuvos Respublikos ambasados darbuotojui Mindaugui Ladygai, LR ambasados RF, Maskvoje, sveèiø kambaryje apklausë buvusá Vilniaus omonininkà PUÞAJ VLADISLAV BORISOVIÈ (pastaba: ðios apklausos metu padarytas liudytojo parodymø vaizdo áraðas, perþiûrëtas Vilniaus apygardos teismo posëdyje, nagrinëjant bylà). ...       (Skaityta - 15475 / Komentarai - 0)
 
  2013-08-16 15:57:04
Vieðai nuskambëjusi þinia apie tai, kad kaþikuriuose vaikø darþeliuose gauti savivaldos institucijø nurodymai „mokyti vaikus vieniems kitus vadinti ne berniukais ir mergaitëmis, o "þmogeliais", o registruojant vaikà á eilæ darþeliuose jau „nustatytos skiltys „tëvas I ir tëvas II, arba motina I ir motina II“, palietë nûdienos laikø piktþaizdës temà ir privertë ne juokais, rimtai susimàstyti. Tikiuosi neprieðtarausite, jog ði belytës ar homoseksualios asmenybës formavimo vaikø darþeliuose tema nebëra jau vien diskusijø klausimas. Sodomos ir Gomoros likimas vaizdþiai apraðytas Biblijoje. ...       (Skaityta - 4007 / Komentarai - 0)
 
  2013-08-16 15:47:56
Vieða paslaptis, kad buvusio Aukðèiausio Tarybos deputato Nikolajaus Medvedevo liudijimas Medininkø byloje Apeliaciniame Teisme sukëlë tarsi sprogusios bombos áspûdá: toks politikas tiek metø þinojo ir... tylëjo. Kà apie tai manote? - paklausë "Karðtas komentaras" pirmo nepriklausomos Lietuvos kraðto apsaugos vadovo Audriaus Butkevièiaus. ...       (Skaityta - 4104 / Komentarai - 0)
 
  2013-08-16 15:44:44
Pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos kraðto apsaugos departamento vadovas Audrius Butkevièius jauèiasi asmeniðkai áþeistas dël tokio Medininkø bylos „iðtyrimo“, kuris sukelia daugiau klausimø, nei pateikia atsakymø. „Vaþiuodamas á „Karðto komentaro“ redakcijà, að galvojau: kodël að lendu? Koks èia velnias mane neða? Ir pabandþiau atsakyti sau á klausimà: todël, kad tai yra mano laukas, ir ðitie ðikniai dergia tame lauke!“ - apie tai, kodël negali nurimti, matydamas nesàmones Medininkø byloje, sakë Audrius Butkevièius. ...       (Skaityta - 4193 / Komentarai - 0)
 
  2013-08-16 15:41:34
„Ðernas labai charakteringai pasakë ir man yra pasakæs: „Að atsimenu eisenà... Að maèiau pro langà, kaip praëjo á vagonëlá, ir að pamaèiau tà eisenà dabar!“ Ne tai, kad veidà – eisenà. Tokià savotiðkà individualià eisenà. ...       (Skaityta - 3987 / Komentarai - 0)
 
  2013-08-16 15:19:07
Nuo maþens labai mëgau mokytis. Kai tik tëvas mane, vos sulaukusià penkeriø, iðmokë skaityti, nuo to laiko vis mokausi ir mokausi. Ir turiu pasakyti, kad iki ðiol daugausia dalykø iðmokdavau ið raðytiniø ðaltiniø, o kur kas maþiau ið patirties. Kaip tik dël to pasaulio suvokimo horizontai vis plëtësi plëtësi ir galø gale taip iðsiplëtë, kad nori nenori, bet antriniø informacijos perteikimo ðaltiniø nebeuþteko. Þût bût pati turëjau prisikasti iki pirminiø, t. y. iki paties Þinojimo, kuris, kaip esu skaièiusi, kartais atsiveria, kaip kad Mozei atsivërë ganant avis. Uþsiliepsnojo krûmas ir – pasaulis turi Deðimtá Dievo ásakymø. ...       (Skaityta - 4228 / Komentarai - 0)
 
    Atgal
1 ið 12 psl.    Daugiau    
info@advo.lt   © 2005   Balticus Advocatus.   Autorinës teisës.  Atsakomybës apribojimas